Sira ya Mtume Muhammad kama mpomoko wa kasida ya Umm-al-Qura.” The Journal of Research Institute of Swahili Studies in Eastern Africa(RISSEA)

Citation:
Olali T. "Sira ya Mtume Muhammad kama mpomoko wa kasida ya Umm-al-Qura.” The Journal of Research Institute of Swahili Studies in Eastern Africa(RISSEA) ." The Journal of Research Institute of Swahili Studies in Eastern Africa. 2011;1.

UoN Websites Search