Dialogue Btween an African Christology and Karl Rahner's Christology in L. Namwera (ed.) Nairobi: African Christian Studies, Nairobi: CUEA, Vol.7 2 June 1991

Citation:
N. DRWACHEGEPATRICK. "Dialogue Btween an African Christology and Karl Rahner's Christology in L. Namwera (ed.) Nairobi: African Christian Studies, Nairobi: CUEA, Vol.7 2 June 1991.". In: Published by the Polytechnic of Berlin, Berlin. Heinrich Boll Foundation.; 1991.

Notes:

n/a

Website

UoN Websites Search