NON-TEACH

Kosi Kosi

Personal Information
Names: 
Kosi Kosi
Job Title: 
Secondary College/ Faculty/Department: 
First Name: 
Kosi
Last Name: 
Kosi

Jakline Amondi

Personal Information
Names: 
Jakline Amondi
Job Title: 
First Name: 
Jakline
Last Name: 
Amondi

Leah Wambui

Personal Information
Names: 
Leah Wambui
Job Title: 
First Name: 
Leah
Last Name: 
Wambui

Francis Njogu

Personal Information
Names: 
Francis Njogu
Job Title: 
Secondary College/ Faculty/Department: 
First Name: 
Francis
Last Name: 
Njogu

Justin Kibagendi

Personal Information
Names: 
Justin Kibagendi
Job Title: 
First Name: 
Justin
Last Name: 
Kibagendi

Beth Makena

Personal Information
Names: 
Beth Makena
Job Title: 
First Name: 
Beth
Last Name: 
Makena
Personal Website
Personal Website: 

Beth Makena

Beth Makena

John Munguti

Personal Information
Names: 
John Munguti
College/ Faculty/Department: 
Job Title: 
First Name: 
John
Last Name: 
Munguti

Joel Mogusu

Personal Information
Names: 
Joel Mogusu
College/ Faculty/Department: 
Job Title: 
First Name: 
Joel
Last Name: 
Mogusu

James Khatete

Personal Information
Names: 
James Khatete
College/ Faculty/Department: 
Job Title: 
First Name: 
James
Last Name: 
Khatete

Isaac Karugu

Personal Information
Names: 
Isaac Karugu
College/ Faculty/Department: 
Job Title: 
First Name: 
Isaac
Last Name: 
Karugu

UoN Websites Search