Department of Human Pathology

FREDRICK OKINYI

Personal Information
Names: 
FREDRICK OKINYI
College/ Faculty/Department: 
Job Title: 
First Name: 
FREDRICK
Last Name: 
OKINYI

JOSEPHINE NYABETA RIOKI

Personal Information
Names: 
JOSEPHINE NYABETA RIOKI
College/ Faculty/Department: 
Job Title: 
First Name: 
RIOKI
Last Name: 
JOSEPHINE NYABETA

Dr. Peter Kibet Shikuku

Personal Information
Names: 
Peter Kibet Shikuku
College/ Faculty/Department: 
Job Title: 
First Name: 
Peter
Last Name: 
Shikuku
Titles: 
Dr.

Prof. Angela Amayo

Personal Information
Names: 
Angela Amayo
College/ Faculty/Department: 
Job Title: 
First Name: 
Angela
Last Name: 
Amayo
Titles: 
Prof.
Personal Website
Personal Website: 

Prof. Angela Amayo

Dr. Angela Amayo Web

Mr. Walter Nyambati Barake

Personal Information
Names: 
Walter Nyambati Barake
College/ Faculty/Department: 
Job Title: 
First Name: 
Walter
Last Name: 
Barake
Titles: 
Mr.

Mr. Samuel Kamau

Personal Information
Names: 
Samuel Kamau
College/ Faculty/Department: 
First Name: 
Samuel
Last Name: 
Kamau
Titles: 
Mr.

Mr. Samuel Asande Siriba

Personal Information
Names: 
Samuel Asande Siriba
College/ Faculty/Department: 
First Name: 
Samuel
Last Name: 
Asande
Titles: 
Mr.

Mrs. Margaret K. Kamau

Personal Information
Names: 
Margaret K. Kamau
College/ Faculty/Department: 
Job Title: 
First Name: 
Margaret
Last Name: 
Kamau
Titles: 
Mrs.

Mrs. Joyce Maghanga

Personal Information
Names: 
Joyce Maghanga
College/ Faculty/Department: 
Job Title: 
First Name: 
Joyce
Last Name: 
Maghanga
Titles: 
Mrs.

Mr. Francis Asena Mande

Personal Information
Names: 
Francis Asena Mande
College/ Faculty/Department: 
Job Title: 
First Name: 
Francis
Last Name: 
Mande
Titles: 
Mr.

UoN Websites Search