ACTIVE

Naomi Mali Fondo

Personal Information
Names: 
Naomi Mali Fondo
College/ Faculty/Department: 
Job Title: 
First Name: 
Naomi
Last Name: 
Fondo
Personal Website
Personal Website: 

Naomi Mali Fondo

Naomi Mali Fondo

Ms. Veronica Mwinde

Personal Information
Names: 
Veronica Mwinde
College/ Faculty/Department: 
Job Title: 
First Name: 
Veronica
Last Name: 
Mwinde
Titles: 
Ms.

Mr. Obadiah

Personal Information
Names: 
Obadiah
College/ Faculty/Department: 
Job Title: 
First Name: 
Obadiah
Last Name: 
Kipkulei
Titles: 
Mr.
Personal Website
Personal Website: 

Obadiah Kipkulei

Obadiah Kipkulei

Mr. Josiah Gichana

Personal Information
Names: 
Josiah Gichana
College/ Faculty/Department: 
Job Title: 
First Name: 
Josiah
Last Name: 
Gichana
Titles: 
Mr.
Personal Website
Personal Website: 

Josiah Gichana Website

Josiah Gichana Website

Shirleen Lunde Kyengo

Personal Information
Names: 
Shirleen Lunde Kyengo
College/ Faculty/Department: 
First Name: 
Shirleen
Last Name: 
Kyengo

Ms. Alice Limo

Personal Information
Names: 
Alice Limo
College/ Faculty/Department: 
Job Title: 
First Name: 
Alice
Last Name: 
Limo
Titles: 
Ms.
Personal Website
Personal Website: 

Alice Limo

Bsc. MLS, Msc. Cytology/Histopathology

Newton Akunga Moriasi

Personal Information
Names: 
Newton Akunga Moriasi
Job Title: 
First Name: 
Newton
Last Name: 
Moriasi
Personal Website
Personal Website: 

Newton Akunga Moriasi

Newton Akunga Moriasi

Dr. Frederick Kireki Omanwa

Personal Information
Names: 
Frederick Kireki Omanwa
Job Title: 
First Name: 
Fredrick Kiraka
Last Name: 
Omanwa
Titles: 
Dr.
Personal Website
Personal Website: 

Frederick Kireki Omanwa

Frederick Kireki Omanwa

Dr. Alex Nyakundi Bosire

Personal Information
Names: 
Alex Nyakundi Bosire
College/ Faculty/Department: 
Job Title: 
First Name: 
Alex
Last Name: 
Bosire
Titles: 
Dr.
Personal Website
Personal Website: 

Dr. Alex Nyakundi Bosire

Dr. Alex Nyakundi Bosire

Ms. Merceline Adhiambo Adere

Personal Information
Names: 
Merceline Adhiambo Adere
College/ Faculty/Department: 
Job Title: 
First Name: 
Merciline
Last Name: 
dere
Titles: 
Ms.
Personal Website
Personal Website: 

Merceline Adhiambo Adere

Facullty of Health Sciences

UoN Websites Search